Freshy

Tel : 02-807-4594

น้องใหม่ ComSci

การเรียนการสอนของ สาขาวิทยาการคอมพิวเตร์นี้ เรียนเกี่ยวกับซอร์ฟแวร์เป็นหลัก โดยจะเป็นการเรียนเขียนโปรแกรมอัลกอริทึม เช่น ภาษาซี จาวา หรือ database ระบบฐานข้อมูลเป็นการสอน แล้วรวมไปทึกวิชาสามัญ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่จำเป็นต้องเรียน สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 4 ปี ด้วยอาจารย์ผู้สอนที่ มีประสบการณ์ยาวนาน ในสาขาวิชาจะเน้นให้ได้ฝึกปฏิบัติงานจริง และเปิดกว้างสำหรับความสนใจของน้องๆ ทุกคน จะมีอาจารย์ให้คำปรึกษา เพื่อพัมนาความสามารถตามความสนใจของตัวเราเอง และสร้างอนาคตให้กับนักศึกษาทุกคน

Programmer, System Analysis, Mobile Developer

อัตราค่าเล่าเรียนของนักศึกษาใหม่
ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี ค่าใช้จ่ายประมาณ 20,640 - 24,800 บาท/เทอม

ทุนเรียนดี ทุกภาคการศึกษา

สามารถ กู้ กยศ และ กรอ ได้